• CCHW

  Partner van de overheid in Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in de Hoeksche Waard

 • CCHW

  Partner van de overheid in Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in de Hoeksche Waard

 • CCHW

  Partner van de overheid in Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in de Hoeksche Waard

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard  U.A. (CCHW) organiseert de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. Agrarisch natuurbeheer staat voor door landbouwers genomen maatregelen ter behoud en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Een boer houdt rekening met de natuurlijke flora en fauna op zijn land. Voor de Hoeksche Waard houdt dit in:

 • dat de boer voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait;
 • dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels;
 • of dat hij akkerranden aanlegt langs slootkanten voor de akkervogels, kleine zoogdieren, insecten en bijen.

Dit vergt een extra inspanning of brengt extra kosten met zich mee vanwege derving van inkomsten. Daarom kan de boer, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, een vergoeding ontvangen van de overheid.

CCHW vormt het aanspreekpunt voor de individuele deelnemer aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en is de gebiedspartner voor de overheid. De overheid sluit geen contracten met individuele boeren, maar met collectieven: groepen van boeren, eventueel aangevuld met andere grondgebruikers. De collectieven krijgen – binnen de door de provincie aangegeven kaders – een grote mate van verantwoordelijkheid en sluiten onder andere de contracten met individuele boeren af.

CCHW-RondNieuw stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Vanaf 1 januari 2016 is het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer – ANLb2016 – van start. Het nieuwe Europese landbouwbeleid stelt dat Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer uitgevoerd dient te worden door een regionaal collectief. In de Hoeksche Waard is onder leiding van stichting Rietgors hieraan gevolg gegeven in de vorm van CCHW. Met de vorming van 40 collectieven in Nederland heeft de overheid een kwaliteitsslag gemaakt in de uitvoering. Uitgangspunten voor het nieuwe stelsel zijn meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regional maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het ANLb2016 is alleen van toepassing daar waar het meest kansrijke ecologische perspectief is.

Agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard

Het ANLb in de Hoeksche Waard heeft betrekking op zowel weidevogelbeheer als akkernatuurbeheer, dit laatste hoofdzakelijk in de vorm van akkerrandenbeheer. Het agrarisch weidevogelbeheer is beperkt van omvang en heeft uitsluitend betrekking op een relatief klein gebied in het Oudeland van Strijen. Onder het vernieuwde stelsel zijn voor circa 80 ha nieuwe contracten afgesloten. Het akkerrandenbeheer heeft betrekking op het akkerbouwgebied in de hele Hoeksche Waard. De totale oppervlakte aan akkerranden bedraagt in 2021 ongeveer 162 ha.