Gemeente Hoeksche Waard en stichting Collectief Hoeksche Waard (CHW) slaan de handen ineen voor het agrarisch weidevogelbeheer in polder het Oudeland van Strijen. Voor een periode van 12 jaar passen zij op 24 hectare grasland in de Hoeksche Waard agrarisch weidevogelbeheer toe. Dit doen zij samen met 4 perceeleigenaren in de polder. Vanaf 1 april […]

Met bijbevoegde link kunt u de Voortgangsrapportage van CCHW downloaden. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/CCHW_Voortgangsrapportage-2023-def.pdf

Op 14 december heeft Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad een lezing gegeven over het project FAB+ en de FAB-tool. Zijn presentatie is met bijgevoegde link te downloaden. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/CCHW-Bas-Allema-FAB-14-december-2023.pdf Nadere informatie met betrekking tot de lezing kunt u vinden in de rapportage van de WUR : “Effecten van kruidenranden ter beheersing […]

Op 14 december 20.30 uur, aansluitend op de Ledenraadpleging CCHW, zal Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad (voorheen PPO), een lezing geven over het project FAB+ en de FAB-tool.  Afgelopen jaren heeft hij binnen het project FAB+ gewerkt aan het bevorderen van trips beheersing in zaaiuien in Noord-Holland. Andere gewassen waar binnen het project […]

Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee kunnen dankzij financiële steun van Europa en de provincie Zuid-Holland binnenkort investeren in de ontwikkeling van het platteland. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties werkten samen aan een plan om het platteland aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De provincie heeft het daarvoor opgestelde LEADER-programma voor […]

Het ANLb is gericht op soorten waarvoor Nederland op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn de internationale verplichting heeft om de “Staat van Instandhouding” van deze soorten te verbeteren of te behouden. Voor de Hoeksche Waard zijn dit weide- en akkervogels. Hoewel veel mensen en organisaties zich inzetten voor de boerenlandvogels, nemen van veel soorten de aantallen […]

Hierbij delen wij met u de Voortgangsrapportage 2022. Daarmee sluiten we de ANLb periode 2016 -2022 af. Het bestuur en de werkorganisatie kijken met tevredenheid terug op de afgelopen 7 jaar. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard heeft haar naam meer dan waard gemaakt. Wij danken alle deelnemers aan het weidevogelbeheer en akkerranden beheer voor hun […]

Op 20 oktober 2022 heeft CCHW een informatie avond georganiseerd over het nieuwe GLB welke ingaat per 1 januari 2023. Daarbij zijn zowel de eco beheermaatregelen en de mogelijkheden voor het nieuwe ANLb 2023-2027 besproken. Met de bijgaande link 1: https://youtu.be/JekTYChw38o en 2: https://youtu.be/XKTz6yoGn1M kunt u deze info avond terugkijken.

Via onze koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer Boerennatuur hebben we op 21 september jl. de link ontvangen van de meest recente presentatie over het nieuwe GLB. Met onderstaande link kan u de presentatie downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/01/221219_RVO_GLB-presentatie-Hoeksche-Waard.pdf

Tijdens de bijeenkomst word je bijgepraat over de algemene richting van het nieuwe GLB en welke dat gevolgen heeft voor de basispremie en de daaraan verbonden voorwaarden. Ook het procesverloop komt aan de orde. De focus ligt op de werking van de nieuwe eco-regeling, het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en hoe zich dat verhoudt […]

Op 25 februari jl. heeft CCHW een informatie bijeenkomst georganiseerd in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland. De avond was toegankelijk voor zowel CCHW-leden als niet CCHW-leden. Doel van de avond was om een eerste inzicht te geven in het nieuwe GLB-stelsel welke per 1 januari 2023 van start gaat. Hoewel er nog druk wordt gewerkt aan […]

Net als vorig jaar heeft CCHW de mooiste beelden van de wildcamera bij de 2 plas-dras locaties in het Oudeland van Strijen bijeen gebracht in een prachtige film. Het geeft een goed beeld van de soortenrijkdom aan weidevogels in ons gebied. Daarmee voelt CCHW zich gesterkt om zich in te blijven zetten om deze weidevogels […]

Met bijgaande link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/01/Voortgangsrapportage-2021-versie-6.pdf kunt de Voortgangsrapportage 2021 van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard inzien. Het jaar 2021 is officieel het laatste jaar van de deze 6-jarige ANLb periode. Omdat de nieuwe ANLb regeling door vertraging besluitvorming GLB nog niet gereed is zal CCHW ook in 2022 onder de huidige ANLb-regeling haar taken blijven uitvoeren. […]

In opdracht van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) zijn wintervogelmaatregelen op bouwland in de Hoeksche Waard onderzocht op de functionaliteit voor overwinterende vogels. De betreffende maatregelen hebben (onder andere) als doel de beschikbaarheid van plantenzaden (en kleine zoogdieren) tijdens het winterhalfjaar te verhogen, om daarmee de overlevingskansen van zowel zaadeters als muizeneters te verbeteren. […]

Onlangs heeft CCHW een reactie ingezonden op het 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn. Met onderstaande link kunt u de reactie downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/10/211011_CCHW_zienswijze-7e-AP-Nitraat.pdf

CCHW heeft over de plannen in het nieuwe GLB een notitie opgesteld en die breed verspreid, o.a. naar de Vaste Kamercommissie LNV. Met bijgevoegde link kunt u de notitie downloaden: https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/09/Mogelijke-gevolgen-conditionaliteit-voor-akkerranden-.pdf

Eind 2018 hebben 9 akkerbouwcollectieven in de pilot Akkerbelt bouwstenen aangeleverd voor het nieuwe groenere Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van start gaat. De eindrapportage met deze pilot treft u bijgaand aan. Eindrapportge Akkerbelt https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/05/eindrapportage-GLB-pilot-Akkerbelt-2021.pd Maatregelen Akkerbelt https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/10/maatregelen-Akkerbelt-2020-def..pdf

In samenwerking met St Rietgors heeft CCHW in 2020 m.b.v. een wild camara bij 1 van de 2 plas-dras gebieden in het Oudeland van Strijen het weidevogelbeheer kunnen ‘volgen. We hebben hiervan een leuk filmpje samengesteld. Met bijgaande link kunt u dient bekijken.

Binnen het EU-INTERREG project FABulous farmers is onlangs de EU-policy paper opgesteld. Deze paper zal aan de EU-commissie worden aangeboden als input voor het vormgeven van het nieuwe EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met deze bijgevoegde link kunt u de policy paper openen. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/02/EU-Policy-Paper-04_02_2021-FINAL.pdf

Met onderstaande link kunt u de Voortgangsrapportage ANLb 2020 downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2020/12/Voortgangsrapportage-2020-versie-2.pdf

Geen voorjaar is hetzelfde: was het in de 2 voorgaande jaren al vroeg kurkdroog, in 2020 was het daarentegen in maart nog zo nat dat er geen werkzaamheden op het land uitgevoerd konden worden. Hoe nat het ook was in maart, binnen de kortste keren was het, net als de voorgaande jaren, weer kurkdroog. Maar […]

FABulous Farmers heeft tot doel de implementatie van FAB door boeren en andere grondbeheerders in Noord West Europa (NWE) te versnellen, door kennis en praktische ervaringen over FAB te bundelen, te verdiepen en uit te wisselen tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers in 12 proefregio’s in NWE, verspreid over 5 landen (FR, NL, UK, BE […]

De afgelopen winter in door het kenniscentrum De Grauwe Kiekendief de 1e fase van beheermonitoring ANLb uitgevoerd. Daarbij zijn alle overwinterende bloemranden, wintervogel- en patrijzenakkers in de Hoeksche Waard diverse malen geïnventariseerd. Met de bijgevoegde link kunt u de rapportage downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2020/08/CCHW_2019-038-wintervogels-hoeksche-waard-def.pdf

Op 22 en 23 juli heeft CCHW een (veld)bijeenkomst gehouden voor respectievelijk agrariërs en gebiedspartners over de uitvoering van de GLB-pilot Akkerbelt op het akkerbouwbedrijf van deelnemer fam. Voordendag te Strijen. Tijdens de bijeenkomsten werden de deelnemers geïnformeerd over de achtergronden en aanleiding van de pilot, het gebiedsproces, de selectie van de 2 deelgebieden (Kooilandse […]

Ieder jaar leggen vele Scholeksters en Kieviten hun nesten op akkerbouwland. Deze vogels hebben het moeilijk, daarom is het belangrijk dat wij voorzichtig omgaan met de nesten. Je kunt deze nesten makkelijk verplaatsen.Vrijwilligers van het HWL hebben daarvoor een eenvoudige instructiefilm gemaakt. Door op de bijgevoegde link te drukken kunt u de film eenvoudig via […]

Omstreeks 6 en 20 februari en 5 maart, met mogelijk een uitloop naar de week van 19 maart, gaan de vrijwilligers in de Hoeksche Waard voor het 3ejaar weer op pad om broedparen patrijzen in de Hoeksche Waard te inventariseren. Het aantal patrijzen in de Hoeksche Waard is net als elders flink afgenomen, maar er zijn er nog […]

Lees alles over het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard in 2019 (ANLb). Klik op onderstaande link voor de voortgangsrapportage 2019 van CCHW. Voor de gehele rapportage klik dan op bijgaande link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2020/01/voortgangsrapportage-klein.pdf

De patrijzenpopulatie in de Hoeksche Waard is in recente decennia sterk afgenomen. Om deze afname te stoppen wordt gezocht naar mogelijkheden voor het effectief toepassen van soortgerichte maatregelen. Hiertoe is het noodzakelijk om te weten wat de actuele verspreiding en populatiegrootte is, welke factoren het huidige verspreidingsbeeld veroorzaken en waar de hoogste potentie voor verbetering […]

FABulous Farmers is een EU-INTERREG pilot waarin 12 partijen uit 5 EU-landen samenwerken om te komen tot maatregelen die bijdragen aan een duurzamere landbouw in de EU. De Hoeksche Waard behoort tot 1 van de 12 pilotgebieden binnen het project FABulous Farmers. Het gebruik van akkerranden is een van de 10 FAB-maatregelen die bestudeerd wordt […]

Op zaterdag 20 april heeft wethouder Paul Boogaard de eerste akkerrand voor het seizoen 2019 ingezaaid. In het kader van de Landelijke zaaidag voor bijen en insecten wordt er jaarlijks aandacht besteed aan het realiseren van bloemranden ter bevordering van de ontwikkeling van bijen en insecten. In de Hoeksche Waard wordt al jaren honderden kilometers […]

Een nieuw pilotproject van Noordoost- tot Zuidwest-Nederland:  “Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw” Er zijn tal van initiatieven om de akkerbouw te verduurzamen. De overheid bevordert dat door regelingen voor agrarisch natuurbeheer, bodem, water en natuurinclusieve landbouw. Ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet sinds enkele jaren in op vergroening, bijvoorbeeld door eisen te stellen […]

In de week van 25 feb, 11 en 25 maart gaan de vrijwilligers in de Hoeksche Waard weer op pad met de mp3 speler om de patrijzen populatie te ineventariseren. Net als landelijk het geval is, is de afgelopen decennia het aantal patrijzen in de Hoeksche Waard flink afgenomen. Daarom hebben St Rietgors, WBE Hoeksche […]

Wat is het belang van akkerranden voor de biodiversiteit en de landbouw? Om deze vraag zo goed mogelijk te onderzoeken hebben diverse organisaties, samen met agrarische bedrijven in de Hoeksche Waard, de handen in een geslagen.  Akkerranden, gewas-vrije stroken aan de rand van akkerpercelen, kunnen vele functies vervullen. Zo vormen ze een buffer tussen gewas […]

Akkerranden als pr voor de Hoeksche Waard. https://www.ad.nl/hoeksche-waard/hoeksche-waard-zet-zich-in-de-markt-we-gooien-de-schroom-van-ons-af~ac1c0486/

Lees alles over het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard in 2018 (ANLb). Klik op onderstaande link voor de voortgangsrapportage 2018 van CCHW. Voortgangsrapportage 2018

Een leuk artikel Nature Today! De patrijzenveldjes in het EU-project PARTRIDGE zijn een groot succes. In de Hoeksche Waard hebben we ook op 5 lokaties naar voorbeeld van dit project aangelegd binnen de regeling akkerranden. Ook wij kunnen bevestigen dat de patrijzenvelden een groot succes zijn vooral als het gaat om de insectenrijkdom https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24449

Het aantal patrijzen in de Hoeksche Waard neemt de laatste jaren hard af. Om te weten waar ze nog voorkomen heeft CCHW in samenwerking met St Rietgors de WBE en HWL in 3 ronden een inventarisatie uitgevoerd m.b.v. een MP3 speler waar een lokroep mee wordt afgespeeld. Aan de hand van respons door patrijzen inventariseert […]

CCHW moet de ligging en oppervlakte van de akkerranden doorgeven aan RVO. Om te voorkomen dat RVO kortingen toepast op de vergoedingen moeten de akkerranden die CCHW opgeeft identiek zijn aan de akkerranden die u registreert in Mijn Percelen. Uiteraard moet de ingetekende situatie overeenkomen met de situatie in het veld. In dit document wordt […]

Het is de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) gelukt om vanaf 2018 met agrarisch natuurbeheer (ANLb) het areaal plas-dras in het Oudeland van Strijen te verdubbelen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de lokale grondeigenaren. Twee deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer realiseren in de periode 15 februari tot 15 juni samen 2 […]

Vanouds komen er patrijzen voor in de Hoeksche Waard. Deze boerenlandvogel heeft het echter moeilijk. Er lijken steeds minder patrijzen te zijn. Rietgors, de stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard en de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) spannen zich in om de patrijzen in de Hoeksche Waard te behouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt […]

Haalbaarheidsstudie Patrijzen in de Hoeksche Waard; fase 1

De patrijzenpopulatie in de Hoeksche Waard is in recente decennia sterk afgenomen. Om deze afname te stoppen wordt gezocht naar mogelijkheden voor het effectief toepassen van soortgerichte maatregelen. Hiertoe is het noodzakelijk om te weten wat de actuele verspreiding en populatiegrootte is, welke factoren het huidige verspreidingsbeeld veroorzaken en waar de hoogste potentie voor verbetering ligt.

In 2018 en 2019 werd in deelgebieden in de Hoeksche Waard een inventarisatie verricht naar territoriale patrijzen door middel van het afspelen van de territoriumroep. Respectievelijk werden 16 en 14 territoria vastgesteld. Alleen in het gebied tussen Piershil en Nieuw Beijerland was sprake van een concentratie van territoria, elders werden slechts losse territoria vastgesteld of ontbrak de soort geheel. Naar schatting bedraagt de totale patrijzenpopulatie op het eiland nog zo’n 25 broedparen.

Rapportage haalbaarheidsstudie Patrijzen


19 december 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE ANLb 2017 Jaarlijks dient CCHW een voortgangsrapportage ANLb in te dienen bij de Provincie. Deze rapportage zal als input dienen voor het evaluatie gesprek met PZH in januari 2018. Met onderstaande link kunt u de rapportage downloaden. Voortgangsrapportage ANLb 2017


23 november 2017  “TUSSENRAPPORTAGE MONITORING AKKERRANDEN 2017” Wat is het belang van akkerranden voor de biodiversiteit en de landbouw in de Hoeksche Waard? Om deze vraag zo goed mogelijk te onderzoeken hebben diverse organisaties, samen met agrarische bedrijven de handen in een geslagen. Het gaat hierbij om het Ministerie van I&M, SOHW, Stichting Veldleeuwerik, CCHW, HWL, PPO Westmaas, Stichting EIS en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het resultaat van dit project moet een belangrijke ondersteuning vormen voor maatregelen die genomen worden ter ontwikkeling van een duurzame landbouw met voordelen voor maatschappij en agrarische ondernemers. Het biedt mogelijkheden om de effectiviteit van maatregelen op bedrijfs- en landschapsniveau te evalueren, zodat de uitvoering zich kan richten op het opschalen van effectieve ingrepen gebaseerd op een breed draagvlak onder agrariërs. Akkerranden, gewas-vrije stroken meestal langs sloten of andere watergangen, kunnen vele functies vervullen. Zo vormen ze een buffer tussen gewas en sloot, waardoor ze emissies van nutriënten en gewasbeschermings-middelen naar het oppervlaktewater beperken. Afhankelijk van de planten die zijn ingezaaid kunnen ze ondersteuning bieden aan nuttige organismen zoals bestuivende insecten en natuurlijke vijanden van plagen, maar ook aan akkervogels en andere fauna. In een tweejarig (2017 – 2018) project worden de effecten van de akkerranden op al de verschillende functies onderzocht.  De eerste voorlopige resultaten van dit project geven aanwijzingen dat (bloemrijke) akkerranden de diverse functies ook daadwerkelijk kunnen vervullen. Zie voor heel bericht: Samenvatting monitoring akkerranden HW 2017 zie voor publicatie AD 25 november 2017 : https://www.facebook.com/ADHoekschewaard/posts/1989683234605324   Bron: foto HWL


Op 19 september 2017 heeft CCHW haar ‘Ontwikkel- en Verbeterplan brede aanpak weidevogels en andere boerenlandvogels‘ ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. Met onderstaande link heeft u inzicht in het plan. Ontwikkel en verbeterplan CCHW Bron : foto HWL


1 september 2017  CLUBKAS ACTIE RABOBANK; stem op CCHW Rabobank Het Haringvliet stelt ook dit jaar weer een flink bedrag beschikbaar voor verenigingen en organisaties in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Het bedrag wordt verdeeld aan de hand van het aantal stemmen dat een organisatie weet te verwerven. Net als vorig jaar maken CCHW  graag gebruik van de clubkascampagne. Even zoeken De verenigingen en organisaties waarop kan worden gestemd staan in een lijst met de plaats van vestiging van de organisatie. CCHW staat onder Strijen,  Komt u er niet uit, neem dan even contact met ons op 0186-573717 of stuur een e-mail info@cchw.eu. Het zou jammer zijn wanneer stemmen verloren gaan.


26 augustus 2017 CCHW presenteert zich op de nazomermarkt van Groei en Bloei


Kompas 2 augustus 2017


29 juni 2017 Louis Bolk Instistuut heeft een mooie brochure opgesteld over geïntegreerde beheersing van het graanhaantje in de tarwe. Daaruit blijkt weer dat onze akkerranden hierin een belangrijke positieve bijdrage leveren omdat de natuurlijke vijanden van het graanhaantje vooral in onze akkerranden bevinden. brochure geïntegreerde beheersing graanhaantje


13 juni 2017 Winnende foto Fotowedstrijd Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) bekend! In april jl. heeft de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) akkerbouwers in de Hoeksche Waard opgeroepen om foto’s van het verplaatsen van nesten of het beschermen of “ontwijken “ daarvan tijdens de werkzaamheden op hun akker met ons te delen. Het doel was niet alleen de agrariërs meer bewust te maken van hun bijdragen aan (agrarisch) natuurbeheer maar ook hierover meer publiciteit te geven naar burgers. Vandaag is de winnaar bekend geworden. De winnende foto is ingestuurd door de heer De Lijster uit ’s-Gravendeel. AD 13 juni 2017


8 juni 2017 KLEURWEDSTRIJD CCHW Tijdens het evenement Toer langs de Boer konden kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd van CCHW. Winnaar is Celest Veldhoen uit ‘s-Gravendeel, gefeliciteerd. Zij zal binnenkort een leuk presentje ontvangen van CCHW Winnaar kleurwedstrijd CCHW


15 mei 2017 Berichten uit het veld : Grutto’s in het Oudeland van Strijen Oudeland van Strijen mei 2017 Hoeksche Waard TV Actueel week 16 Fotowedstrijd bij HW TV Actueel     


AD 11 april 2017


9 april 2017 DOE MEE MET ONZE FOTOWEDSTRIJD “nesten van akkervogels” CCHW wil graag de akkervogels “in het nieuws” brengen. De akkervogels hebben het namelijk moeilijk. Een Patrijs zien we al bijna niet meer en ook de Kievit, Scholekster en Fazant komt minder voor. Wij dagen de akkerbouwers van de Hoeksche Waard uit om een mooie foto van nesten of kuikens op bouwland naar ons op te sturen. LET WEL OP DAT U DE VOGELS NIET STOORT!. Zo willen wij aan de burger laten zien welke positieve bijdrage de akkerbouw levert met het ontwijken en verplaatsen van nesten om de kans op vliegvlagge kuikens te vergroten. De mooiste foto wordt beloont met een taart. U kunt de foto delen op onze Facebook-pagina CCHW of sturen naar mellany@cchw.eu persbericht fotowedstrijd


27 maart 2017

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto’s is twee derde verdwenen. Het aantal ganzen is in dezelfde tijd meer dan vertienvoudigd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. CBS rapportage broedvogels maart 2017

Op 7 maart hebben de bestuurders Janneke Zevenbergen en Mellany Klompe een interview gegeven op radio Hoeksche Waard over de werkzaamheden van CCHW. Met onderstaande link kunt u het interview terugluisteren. https://www.omroephw.nl/player/ondemand?programid=165&item=090320171900


7 maart 2017 Dichter van de Hoeksche Waard : Ingrid van den Oord heeft zich laten inspireren door onze akkerranden. Meer informatie kunt u vinden op www.ingrid.van.den.oord.com/dichter-van-de-hoeksche-waard

faunaranden

uit winter losgetrokken akkers omlijst door fijne zaaibedden leggen mozaïek in de polderBOEKWEIT KORENBLOEM MEISJESOGENontvankelijk bed wordt opgemaakt met vals zaaibed als onderdeken daarover een volle kruimellaagLUZERNE SAFFLOER HOOFDJESGILLIAafgemeten zaaizaadhoeveelheden machines gesteld voor volvelds of in rijenPHACELIA KLAPROOS MARGRIETboerenhanden verschuiven de pet bij het horen van weerberichten zaaien blijft raaienVOEDERWIKKE WOUW DUIZENDBLADbiodiversiteit is de toverformule bloemen en graskruiden het brouwsel vergis je niet in werk en inzetMUSKUSKAASJESKRUID WILDE MARJOLEINkwetterende vogels zoemende insecten zingen liedjes over beloningen slokjes water uit zuivere slotenBOLDERIK KLEIN KNOOPKRUID BLAUWE LUPINEweelderige veldboeketten per strekkende meter in de Hoeksche Waard Ingrid van den Oord ©

28 februari 2017 In weekblad Boerderij 22-2017 staat een goed artikel hoe de akkerbouwers de vogels op hun akkers kunnen helpen. artikel akkervogels Boerderij 22-2017


Akkerranden als onderdeel van intensieve landbouw Kompas 13 januari 2017


Rapportage ANLb 2016 Op 19 december 2016 heeft het AB van CCHW de voortgangsrapportage 2016 goedgekeurd. Met onderstaande link kunt u de rapportage inzien. voortgangsrapportage-2016-klein


Factsheets Vogelbescherming Nederland Vogelbescherming Nederland heeft mooie fact-sheets opgesteld voor Weidevogel(beheer) en akkervogel(beheer). Met onderstaande link komt u direct op de web-page en kunt u de fact-sheets zelf downloaden. Weidevogels akkervogels grutto-hw-2016


Hoeksche Waard Exclusief september 2016 Voorzitter CCHW: Janneke Zevenbergen in beeld hoeksche-waard-exclusief-sept-2016 5 september 2016 STEM OP CCHW BIJ DE CLUBKAS CAMPAGNE VAN DE RABOBANK!   rabo clubkas Beste leden van CCHW Dit najaar reikt de Rabobank Het Haringvliet in totaal ruim € 75.000 uit aan verenigingen en stichtingen op Goeree-Overflakkee. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) en Rietgors hebben zich aangemeld voor deelname aan deze actie. Een deel van de bijdrage die de regio moet betalen voor de akkerranden is ondanks al onze inspanningen nog niet gedekt. De Clubkascampagne is een goed middel om het tekort te verminderen. Indien u lid bent van de Rabobank Haringvliet kunt u ook uw bijdrage leveren door uw 3 stemmen uit te brengen op de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard en Rietgors, stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. U heeft hierover een brief gehad van de Rabobank met uw stemcode. Voor ons leverde het in eerste instantie wat zoeken op om op de juiste pagina van de Rabobank te komen. Om het u wat gemakkelijker te maken, hebben we een link toegevoegd waardoor u direct kunt stemmen. https://fd10.formdesk.com/borstpartners/HHCKCstempagina2016? Als die wat onbekend overkomt: u komt niet op de website van de Rabobank zelf, waarschijnlijk om de objectiviteit zeker te stellen. De deelnemende verenigingen en stichtingen zijn gerangschikt naar plaats van vestiging. Dat betekent dus even scrollen om op onze organisaties te komen. Rietgors vindt u onder ’s-Gravendeel en de (enigszins verminkte) Coöperatie Collectief Hoeksche Waard onder Strijen. Uw stem is geld waard, laat die niet verloren gaan. Voor u een klein beetje moeite, maar voor CCHW en Rietgors hopelijk veel profijt. Heeft u hulp nodig? Laat het ons weten à Janneke@cchw.eu 0186 – 573717 of 06 23 28 68 42 ——————————————————————————————————————————————————————————– 22 augustus 2016

Beste deelnemer aan het akkerrandenbeheer, GAAT U EGALISEREN OF ZIJN ER OP KORTE TERMIJN ANDERE WERKZAAMHEDEN MET GEVOLGEN VOOR DE AKKERRANDEN? Dan is het volgende voor u van belang. Vanaf 1 januari 2016 hebben we te maken met een nieuwe regeling voor de akkerranden die wordt gecontroleerd door de NVWA, in opdracht van de Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De NVWA controleert of de akkerrand tussen 15 mei en 1 SEPTEMBER bestaat uit een gewas. Afgelopen week is er weer een controleronde geweest van de NVWA. Daarnaast controleert RVO aan de hand van luchtfoto’s die regelmatig worden gemaakt. Wat zijn nu de consequenties wanneer de akkerrand voor 1 september of voor 1 oktober wordt ondergefreesd? AKKERRAND VERWIJDERD VOOR 1 SEPTEMBER Wanneer de akkerrand voor 1 september wordt verwijderd, riskeert CCHW een boete van RVO. De hoogte van een dergelijke boete is nog niet bekend, maar die kan behoorlijk oplopen. De boete wordt doorberekend aan de deelnemer. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om een korting op de vergoeding toe te passen. Van het voorschrift dat de akkerrand tot 1 september in stand moet blijven kan CCHW geen ontheffing geven. AKKERRAND VERWIJDERD TUSSEN 1 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER Wanneer de akkerrand tussen 1 september en 1 oktober worden ondergefreesd, dan kunnen wij een korting toepassen op de vergoeding. Van de datum van 1 oktober kunnen we ontheffing verlenen als er gegronde reden is om de akkerrand eerder te ruimen. Als er ontheffing wordt gegeven, dan volgt geen korting op de vergoeding. Door middel van een emailbericht kunt u vragen om ontheffing. Geef dan aan om welke rand het gaat, met een kaartje en wat de reden is voor het ruimen van de rand. VOLGEND JAAR EGALISEREN? Heeft u nu nog geen concrete plannen om te egaliseren of soortgelijke werkzaamheden uit te voeren, maar volgend jaar wel? Dan is het zaak om hier nu al over na te denken. Het is in die situatie niet verstandig om de betreffende rand volgend jaar op te nemen in het agrarisch natuurbeheer, maar te kijken naar andere mogelijkheden om aan uw verplichtingen te voldoen. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld om naast een gras- of graskruidenrand een 1-jarige bloemenrand te zaaien. U krijgt dan een wat bredere, samengestelde rand waarvan het deel met de bloemen een volgend jaar weer voor de gebruikelijke teelten kan worden gebruikt. Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen, we doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

————————————————————————————————————————————————————————- AD 27 juni 2016: Johan Dam (CCHW) geeft uitleg aan burgers over de positieve effecten van de akkerranden op bijen. AD 27 juni 2016 Kompas 24 juni 2016: CCHW geeft uitleg over de akkerranden in Week van de akkerbouw AD 18 juni 2016 Nieuwe Oogst 2 juni 2016 : “Collectief bewust tussen overheid en boer” Nieuwe Oogst 2 juni 2016 Nieuwe Oogst 7 mei 2016 nieuwe oogst 7 mei AD 6 mei 2016 AD 6 mei Janneke Zevenbergen, voorzitters van CCHW is benoemd als Ridder! AD 27 april 2016 AD 27 april 2016 AD 21 april 2016 AD 21 april AD 12 april 2016 AD 12 april 2016 8 april 2016 Akkerbouw : AB-lid Martin de Ruiter aan het woord artikel Martin de Ruiter08042016_0003 5 april 2016 Overzicht Akkerranden ANLb 2016 totaal overzicht akkerranden 1 april 2016 Korte film over succesvol weidevogelbeheer: ” Het wonder van Marken” Nieuwe Oogst 29 maart 2016 Nieuwe oogst 29 maart 2016 Kompas 25 maart 2016 kompas 24 maart 2016 AD 24 Maart 2016 AD 24 maart 2016 zonnepomp Februari 2016

Nieuwe Oogst 13 feb. 2016

Nieuwe Oogst 13 feb. 2016

Het Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) project, dat in 2005 in de Hoeksche Waard is gestart en in 2012 is beëindigd, heeft geleid tot een publicatie in het Journal of Applied Ecology. De publicatie geeft het belang aan van de juiste keuze van de bloemen voor de ondersteuning van natuurlijke plaagbestrijding. Om welke soorten het dan met name gaat, is in de Appendix terug te vinden. In een aanvullend blog vertelt Paul van Rijn meer over de aanleiding en de context van het onderzoek, aangevuld met foto’s van akkerranden.

Journal of Applied Ecology

Journal of Applied Ecology

November 2015

2015-11-Dichterbij

Rabobank Dichterbij

Oktober 2015

2015-10-21-HetKompas

Het Kompas


2015-10-07-AD

Algemeen Dagblad


2015-10-07

Huis aan huis


2015-10-07-02

Huis aan huis

Mei 2015 Publicatie in Vakblad Natuur Bos Landschap 2015-05_AgroEco-VNBL_mei April 2015

2015-04

Website SOHW