Hierbij delen wij met u de Voortgangsrapportage 2022. Daarmee sluiten we de ANLb periode 2016 -2022 af. Het bestuur en de werkorganisatie kijken met tevredenheid terug op de afgelopen 7 jaar. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard heeft haar naam meer dan waard gemaakt. Wij danken alle deelnemers aan het weidevogelbeheer en akkerranden beheer voor hun bijdragen.

Vanaf 2023 is het nieuwe GLB van kracht en starten we ook met een nieuwe ANLb-cyclus.

Met bijgaande link kunt u de Voortgangsrapportage 2022 inzien https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/01/CCHW_Voortgangsrapportage-2022-def_met-goedkeuring-PZH.pdf

Op 20 oktober 2022 heeft CCHW een informatie avond georganiseerd over het nieuwe GLB welke ingaat per 1 januari 2023. Daarbij zijn zowel de eco beheermaatregelen en de mogelijkheden voor het nieuwe ANLb 2023-2027 besproken.

Met de bijgaande link 1: https://youtu.be/JekTYChw38o en 2: https://youtu.be/XKTz6yoGn1M kunt u deze info avond terugkijken.

Via onze koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer Boerennatuur hebben we op 21 september jl. de link ontvangen van de meest recente presentatie over het nieuwe GLB. Met onderstaande link kan u de presentatie downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/01/221219_RVO_GLB-presentatie-Hoeksche-Waard.pdf

Tijdens de bijeenkomst word je bijgepraat over de algemene richting van het nieuwe GLB en welke dat gevolgen heeft voor de basispremie en de daaraan verbonden voorwaarden. Ook het procesverloop komt aan de orde.

De focus ligt op de werking van de nieuwe eco-regeling, het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en hoe zich dat verhoudt tot de voorwaarden voor de basispremie. Er zijn deskundigen van LNV, RVO en de Provincie Zuid-Holland aanwezig om met jou van gedachten te wisselen.

De 2e bijeenkomst GLB zal plaatsvinden in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland. Inloop vanaf 19.30 uur en start vanaf 20.00 uur. Meer info en aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaande linkhttps://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/vitale-landbouw/nieuw-gemeenschappelijk-landbouwbeleid/

Op 25 februari jl. heeft CCHW een informatie bijeenkomst georganiseerd in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland. De avond was toegankelijk voor zowel CCHW-leden als niet CCHW-leden. Doel van de avond was om een eerste inzicht te geven in het nieuwe GLB-stelsel welke per 1 januari 2023 van start gaat. Hoewel er nog druk wordt gewerkt aan de invulling/uitvoering vindt CCHW het toch belangrijk om tijdig te starten met het informeren van de agrariërs in de Hoeksche Waard. Sarah Westenburg, van onze koepelorganisatie Boerennatuur, heeft de aanwezigen aan de hand van een online presentatie meegenomen door de nieuwe structuur van het GLB. Met bijgevoegde link kunt u de presentatie downloadenhttps://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/03/Presentatie-GLB-en-de-akkerbouw-250222.pdf

Net als vorig jaar heeft CCHW de mooiste beelden van de wildcamera bij de 2 plas-dras locaties in het Oudeland van Strijen bijeen gebracht in een prachtige film. Het geeft een goed beeld van de soortenrijkdom aan weidevogels in ons gebied. Daarmee voelt CCHW zich gesterkt om zich in te blijven zetten om deze weidevogels een goede habitat te bieden voor de toekomst. Met bijgaande link kunt u de link downloaden. https://youtu.be/eDqbf8RU6Bk

Met bijgaande link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/01/Voortgangsrapportage-2021-versie-6.pdf kunt de Voortgangsrapportage 2021 van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard inzien. Het jaar 2021 is officieel het laatste jaar van de deze 6-jarige ANLb periode. Omdat de nieuwe ANLb regeling door vertraging besluitvorming GLB nog niet gereed is zal CCHW ook in 2022 onder de huidige ANLb-regeling haar taken blijven uitvoeren. Meer daarover kunt u teruglezen in de rapportage

In opdracht van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) zijn wintervogelmaatregelen op bouwland in de Hoeksche Waard onderzocht op de functionaliteit voor overwinterende vogels. De betreffende maatregelen hebben (onder andere) als doel de beschikbaarheid van plantenzaden (en kleine zoogdieren) tijdens het winterhalfjaar te verhogen, om daarmee de overlevingskansen van zowel zaadeters als muizeneters te verbeteren.

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) heeft in de winters van 2019-2020 en 2020- 2021 onderzocht in hoeverre de maatregelen worden benut door vogels en welke factoren zijn die bijdragen aan de effectiviteit. Binnen het werkgebied van de CCHW – het eiland de Hoeksche Waard – zijn tijdens deze opeenvolgende winters enkele tientallen patrijzenakkers, wintervogelranden en eenjarige bloemenranden geteld, evenals een aantal referentiepercelen. Met bijgevoegde link kunt u het gehele rapport downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/12/CCHW_2021-15-def.pdf

Onlangs heeft CCHW een reactie ingezonden op het 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn. Met onderstaande link kunt u de reactie downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/10/211011_CCHW_zienswijze-7e-AP-Nitraat.pdf

CCHW heeft over de plannen in het nieuwe GLB een notitie opgesteld en die breed verspreid, o.a. naar de Vaste Kamercommissie LNV. Met bijgevoegde link kunt u de notitie downloaden: https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/09/Mogelijke-gevolgen-conditionaliteit-voor-akkerranden-.pdf