Op 14 december heeft Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad een lezing gegeven over het project FAB+ en de FAB-tool. Zijn presentatie is met bijgevoegde link te downloaden.

https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/CCHW-Bas-Allema-FAB-14-december-2023.pdf

Nadere informatie met betrekking tot de lezing kunt u vinden in de rapportage van de WUR : “Effecten van kruidenranden ter beheersing van tabakstrips in zaaiuren en bladluizen in consumptieaardappelen

https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/effect_van_kruidenranden_ter_beheersing_van_tabak-wageningen_university_and_research_633595.pdf

Of het rapport van IRS over : “het gebruik van Artemisia als banksierplant om natuurlijke vijanden aan te trekken en bladluizen in suikerbieten te beheersen.

https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/23P02-Rapportage-PPS-FAB-1.pdf

Op 14 december 20.30 uur, aansluitend op de Ledenraadpleging CCHW, zal Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad (voorheen PPO), een lezing geven over het project FAB+ en de FAB-tool. 

Afgelopen jaren heeft hij binnen het project FAB+ gewerkt aan het bevorderen van trips beheersing in zaaiuien in Noord-Holland. Andere gewassen waar binnen het project aan is gewerkt zijn suikerbiet, (poot)aardappel, lelie en appel.

Bas zal inzicht geven hoe natuurlijke plaagbeheersing in deze open teelten bevordert kan worden.

Daarnaast werkt Bas met anderen aan een FAB-tool om telers en adviseurs inzicht te geven in de geschiktheid van planten in akkerranden of hagen voor natuurlijke vijanden en bestuivers en van de potentiële risico’s, zoals introduceren van (nieuwe) plagen of veronkruiding. Een eerste versie van deze tool, waar CCHW ook aan meedoet, zal medio april 2024 online komen.De lezing van Bas Allema is voor alle belangstellende toegankelijk. 

Ook als u geen lid bent van CCHW, bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom in het NLC, Veerweg 1 te Numansdorp

Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee kunnen dankzij financiële steun van Europa en de provincie Zuid-Holland binnenkort investeren in de ontwikkeling van het platteland. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties werkten samen aan een plan om het platteland aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De provincie heeft het daarvoor opgestelde LEADER-programma voor de Zuid-Hollandse eilanden (ZHE) onlangs goedgekeurd, waardoor er 2,2 miljoen euro beschikbaar is gekomen.

LEADER is een subsidieprogramma dat specifiek bedoeld is voor het platteland. Het programma gaat uit van de kracht en ideeën van de lokale gemeenschap. Een ander doel is om de samenwerking voor de innovatie bij plattelandsontwikkeling te bevorderen.

Met bijgaande link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/11/def-versie-Lokale-OntwikkelingsStrategie-LOS-21-07-2023.pdf kunt u de Lokale Ontwikkeling Strategie voor ZHE inzien.

Heeft u plannen om initialen te ontwikkeling die mogelijk binnen de doelstelling van de LEADER passen dan nodigen wij u graag uit om bijgevoegd projectidee-formulier te downloaden, in te vullen en te versturen naar wimvanhooff@nlrnt.nl. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/11/Projectideeformulier-tbv-aanvraag-ihkv-Leader-ZH-eilanden.docx

Het ANLb is gericht op soorten waarvoor Nederland op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn de internationale verplichting heeft om de “Staat van Instandhouding” van deze soorten te verbeteren of te behouden. Voor de Hoeksche Waard zijn dit weide- en akkervogels. Hoewel veel mensen en organisaties zich inzetten voor de boerenlandvogels, nemen van veel soorten de aantallen af. De oorzaken hiervoor zijn complex. Een daarvan is predatie. Predatie van boerenlandvogels betekent dat een dier een vogel doodt, een nest ernstig verstoort of de eieren vernietigt. Een zekere mate van predatie is normaal, maar bij zeer hoge predatiedruk loopt een populatie risico’s en kan ingrij- pen worden overwogen.

Het opstellen van predatiepreventie- en beheerplannen vormt onderdeel van het Actieplan boeren- landvogels (2018) van de provincie Zuid-Holland. De voorliggende nota heeft tot doel om inzicht te krijgen in de risico’s van predatie in de Hoeksche Waard en de mogelijkheden om het risico van predatie te beperken.

https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/06/predatieplan-CCHW-0523.pdf

Hierbij delen wij met u de Voortgangsrapportage 2022. Daarmee sluiten we de ANLb periode 2016 -2022 af. Het bestuur en de werkorganisatie kijken met tevredenheid terug op de afgelopen 7 jaar. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard heeft haar naam meer dan waard gemaakt. Wij danken alle deelnemers aan het weidevogelbeheer en akkerranden beheer voor hun bijdragen.

Vanaf 2023 is het nieuwe GLB van kracht en starten we ook met een nieuwe ANLb-cyclus.

Met bijgaande link kunt u de Voortgangsrapportage 2022 inzien https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/01/CCHW_Voortgangsrapportage-2022-def_met-goedkeuring-PZH.pdf

Op 20 oktober 2022 heeft CCHW een informatie avond georganiseerd over het nieuwe GLB welke ingaat per 1 januari 2023. Daarbij zijn zowel de eco beheermaatregelen en de mogelijkheden voor het nieuwe ANLb 2023-2027 besproken.

Met de bijgaande link 1: https://youtu.be/JekTYChw38o en 2: https://youtu.be/XKTz6yoGn1M kunt u deze info avond terugkijken.

Via onze koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer Boerennatuur hebben we op 21 september jl. de link ontvangen van de meest recente presentatie over het nieuwe GLB. Met onderstaande link kan u de presentatie downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/01/221219_RVO_GLB-presentatie-Hoeksche-Waard.pdf

Tijdens de bijeenkomst word je bijgepraat over de algemene richting van het nieuwe GLB en welke dat gevolgen heeft voor de basispremie en de daaraan verbonden voorwaarden. Ook het procesverloop komt aan de orde.

De focus ligt op de werking van de nieuwe eco-regeling, het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en hoe zich dat verhoudt tot de voorwaarden voor de basispremie. Er zijn deskundigen van LNV, RVO en de Provincie Zuid-Holland aanwezig om met jou van gedachten te wisselen.

De 2e bijeenkomst GLB zal plaatsvinden in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland. Inloop vanaf 19.30 uur en start vanaf 20.00 uur. Meer info en aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaande linkhttps://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/vitale-landbouw/nieuw-gemeenschappelijk-landbouwbeleid/

Op 25 februari jl. heeft CCHW een informatie bijeenkomst georganiseerd in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland. De avond was toegankelijk voor zowel CCHW-leden als niet CCHW-leden. Doel van de avond was om een eerste inzicht te geven in het nieuwe GLB-stelsel welke per 1 januari 2023 van start gaat. Hoewel er nog druk wordt gewerkt aan de invulling/uitvoering vindt CCHW het toch belangrijk om tijdig te starten met het informeren van de agrariërs in de Hoeksche Waard. Sarah Westenburg, van onze koepelorganisatie Boerennatuur, heeft de aanwezigen aan de hand van een online presentatie meegenomen door de nieuwe structuur van het GLB. Met bijgevoegde link kunt u de presentatie downloadenhttps://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/03/Presentatie-GLB-en-de-akkerbouw-250222.pdf