Het ANLb is gericht op soorten waarvoor Nederland op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn de internationale verplichting heeft om de “Staat van Instandhouding” van deze soorten te verbeteren of te behouden. Voor de Hoeksche Waard zijn dit weide- en akkervogels. Hoewel veel mensen en organisaties zich inzetten voor de boerenlandvogels, nemen van veel soorten de aantallen af. De oorzaken hiervoor zijn complex. Een daarvan is predatie. Predatie van boerenlandvogels betekent dat een dier een vogel doodt, een nest ernstig verstoort of de eieren vernietigt. Een zekere mate van predatie is normaal, maar bij zeer hoge predatiedruk loopt een populatie risico’s en kan ingrij- pen worden overwogen.

Het opstellen van predatiepreventie- en beheerplannen vormt onderdeel van het Actieplan boeren- landvogels (2018) van de provincie Zuid-Holland. De voorliggende nota heeft tot doel om inzicht te krijgen in de risico’s van predatie in de Hoeksche Waard en de mogelijkheden om het risico van predatie te beperken.

https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/06/predatieplan-CCHW-0523.pdf