Organisatie

St CHW heeft een kleine en platte organisatie die snel, effectief en efficiënt kan functioneren.

De daadwerkelijke projectactiviteiten worden uitgevoerd door de 2 directieleden: mevr. J. Zevenbergen en mevr. M. Klompe. Zij vormen ook het Dagelijks Bestuur van CCHW. Hierdoor zijn er korte en heldere communicatielijnen tussen St CHW en CCHW

De Raad van Toezicht

In verband met scheiding van functies zijn bestuursleden geen werknemer van de stichting.

Voorzitter:
dhr. H. Flieringa

Secretaris:
mevr. J. de Geus

Penningmeester:
dhr. B. Niemansverdriet

Contact

Hoekseweg 12
3291 LE Strijen

IBAN : NL72RABO0341971871
KvK: 72877642
BTW-nr: 859270488

Info@cchw.eu

Stichting Collectief Hoeksche Waard (St CHW)

De stichting heeft als doel het bevorderen van toekomstbestendige landbouw in de breedste zin des woords met aandacht voor biodiversiteit, klimaat en ecologische en economische duurzaamheid, het beheren van terreinen ten behoeve van een natuurfunctie, het verrichten van advieswerkzaamheden in deze, en het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen die niet direct betrekking hebben op agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb) of maar daar wel nauwe raakvlakken mee hebben. Het gaat dan om ontwikkelingen met het oog op een toekomstbestendige landbouw met aandacht voor biodiversiteit, klimaat en ecologische en economische duurzaamheid.

Om risico’s binnen de uitvoering van het ANLb voor CCHW te vermijden en in te kunnen spelen op deze (toekomstige) ontwikkelingen is een gescheiden financiële administratie nodig tussen het ANLb en de overige projecten. Hiervoor is de rechtspersoon opgericht: Stichting Collectief Hoeksche Waard (St CHW). St CHW voert daarmee alleen activiteiten uit op projectbasis incl. de projectbegeleiding en de bijbehorende administratie verplichtingen.

Wat is het verschil met de 2 andere organisatie die betrokken zijn bij agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard

Stichting Rietgors

Rietgors richt zich vooral op het verbinden van de burger met agrarisch natuurbeheer. SRietgors doet dit onder andere door het geven van voorlichting en educatie tijdens evenementen in de Hoeksche Waard.  Met de giften van de donateurs van Rietgors kan ondersteuning worden geboden aan het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard, bijvoorbeeld door aanschaf van apparatuur voor de patrijzeninventarisatie.

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)

CCHW is het collectief dat primair als taak heeft invulling te geven aan de EU-regeling ANLb binnen de Hoeksche Waard. Het gaat hierbij om een periode van 6 jaar (1 jan. 2016 – 31 dec. 2021) die  gekoppeld is aan het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). CCHW draagt daarmee de zorg voor de uitvoering van de regeling voor akkerranden en weidevogelbeheer op “boerenland”.

Welke activiteiten voert St CHW uit

 • FAB Farmers
  St CHW participeert in het EU INTERREG project FABulous Farmers en behoort daarmee tot een van de 12 pilot gebieden binnen dit project waaraan 5 EU-landen deelnemen.
  Binnen de pilot HW werken we samen met Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics IBED (onderdeel van de Universiteit van Amsterdam), RIVM en Hoekschewaards Landschap (HWL).
  Naast de 60% financiering door INTERREG is de co-financiering tot stand gekomen door:
  Gemeente Hoeksche Waard, LTO-Noord fondsen,  provincie Noord-Holland, , Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en BasF
 • Organisatie in-/verkoop zaaizaad en inzaaien akkerranden
  St CHW verleent haar diensten bij het organiseren van de collectieve inkoop van zaaizaad, het inzaaien en schoffelen van de akkerranden
 • Patrijzen
  St CHW participeert samen met haar partners St Rietgors, CCHW, Wildbeheereenheid Hoeksche Waard, LTO Noord – afd. de HW en HWL activiteiten t.b.v. de bevordering van de habitat van de patrijs in de Hoeksche Waard (voor zover deze activiteiten en financiering niet binnen het ANLb uitgevoerd worden)