Organisatie

St CHW heeft een kleine en platte organisatie die snel, effectief en efficiënt kan functioneren.

De daadwerkelijke projectactiviteiten worden uitgevoerd door de 2 directieleden: mevr. L. Zevenbergen en mevr. M. Klompe. Zij vormen ook het Dagelijks Bestuur van CCHW. Hierdoor zijn er korte en heldere communicatielijnen tussen St CHW en CCHW.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 personen. In verband met scheiding van functies zijn bestuursleden geen werknemer van de stichting.

Voorzitter:
dhr. H. Flieringa

Secretaris:
mevr. J. de Geus

Penningmeester:
dhr. B. Niemansverdriet

Contact

info@cchw.eu

p/a Laan van Moerkerken 85
3271 AJ Mijnsheerenlan

IBAN : NL72RABO0341971871
KvK: 72877642
BTW-nr: 859270488

Stichting Collectief Hoeksche Waard (St CHW)

Statuut: “De stichting heeft als doel het bevorderen van toekomstbestendige landbouw in de breedste zin des woords met aandacht voor biodiversiteit, klimaat en ecologische en economische duurzaamheid, het beheren van terreinen ten behoeve van een natuurfunctie, het verrichten van advieswerkzaamheden in deze, en het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen die niet direct betrekking hebben op Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), maar daar wel nauwe raakvlakken mee hebben. Het gaat dan om ontwikkelingen met het oog op een toekomstbestendige landbouw met aandacht voor biodiversiteit, klimaat en ecologische en economische duurzaamheid.

Om risico’s binnen de uitvoering van het ANLb voor CCHW te vermijden en in te kunnen spelen op deze (toekomstige) ontwikkelingen is een gescheiden financiële administratie nodig tussen het ANLb en de overige projecten. Hiervoor is een afzonderlijke rechtspersoon opgericht: de Stichting Collectief Hoeksche Waard (St CHW).  St CHW voert activiteiten uit op projectbasis incl. de projectbegeleiding en de bijbehorende administratie verplichtingen.

Wat is het verschil met de 2 andere organisatie die betrokken zijn bij agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard

Stichting Rietgors (www.rietgorsinfo.nl)

Rietgors richt zich vooral op het verbinden van de burger met agrarisch natuurbeheer. Rietgors doet dit onder andere door het geven van voorlichting tijdens evenementen in de Hoeksche Waard. Met de giften van de donateurs van Rietgors wordt ondersteuning geboden aan het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard, bijvoorbeeld door aanschaf van apparatuur voor de patrijzeninventarisatie.

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) (www.cchw.eu)

CCHW is het collectief dat primair als taak heeft binnen de Hoeksche Waard invulling te geven aan de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer die in 2016 is ingegaan. Het gaat hierbij om een periode van 6 jaar (1 jan. 2016 – 31 dec. 2021) die  gekoppeld is aan het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). CCHW draagt daarmee de zorg voor de uitvoering van de regeling voor akkerranden en weidevogelbeheer op “boerenland”.

Welke activiteiten voert St CHW uit