Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Vanaf 1 januari 2016 is het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start gegaan. Door een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer wil de overheid meer ruimte geven aan regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. ANLb2016 is van toepassing op de meest kansrijke gebieden vanuit een ecologisch en agrarisch perspectief.

Voorwaarde vanuit de EU voor de uitvoering van het ANLb2016 is dat het collectief beschikt over een Certificaat agrarisch natuurbeheer. Dit certificaat is een bewijs dat Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) op een professionele wijze is opgezet. De werkwijze is vastgelegd in een kwaliteitshandboek.

Voor de Hoeksche Waard gaat het hierbij om drie soorten pakketten te weten:

  • Open grasland; in de vorm van weidevogelbeheer
  • Open akkerland; in de vorm van akkerranden
  • Dooradering

Daarbij hebben wij de volgende beheercontracten opgesteld :

Tureluur

Tureluur CCHW

Akkerrand