Artikelen door Mellany Klompe

Warm welkom voor weidevogels

Gemeente Hoeksche Waard en stichting Collectief Hoeksche Waard (CHW) slaan de handen ineen voor het agrarisch weidevogelbeheer in polder het Oudeland van Strijen. Voor een periode van 12 jaar passen zij op 24 hectare grasland in de Hoeksche Waard agrarisch weidevogelbeheer toe. Dit doen zij samen met 4 perceeleigenaren in de polder. Vanaf 1 april […]

Voortgangsrapportage 2023

Met bijbevoegde link kunt u de Voortgangsrapportage van CCHW downloaden. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/CCHW_Voortgangsrapportage-2023-def.pdf

Lezing Bas Allema, onderzoeker entomologie WUR

Op 14 december heeft Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad een lezing gegeven over het project FAB+ en de FAB-tool. Zijn presentatie is met bijgevoegde link te downloaden. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/CCHW-Bas-Allema-FAB-14-december-2023.pdf Nadere informatie met betrekking tot de lezing kunt u vinden in de rapportage van de WUR : “Effecten van kruidenranden ter beheersing […]

14 december 20.30 uur : Lezing FAB+ en FAB-tool

Op 14 december 20.30 uur, aansluitend op de Ledenraadpleging CCHW, zal Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad (voorheen PPO), een lezing geven over het project FAB+ en de FAB-tool.  Afgelopen jaren heeft hij binnen het project FAB+ gewerkt aan het bevorderen van trips beheersing in zaaiuien in Noord-Holland. Andere gewassen waar binnen het project […]

LEADER ZHE programma van start

Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee kunnen dankzij financiële steun van Europa en de provincie Zuid-Holland binnenkort investeren in de ontwikkeling van het platteland. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties werkten samen aan een plan om het platteland aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De provincie heeft het daarvoor opgestelde LEADER-programma voor […]

Predatiepreventie en beheerplan Hoeksche Waard

Het ANLb is gericht op soorten waarvoor Nederland op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn de internationale verplichting heeft om de “Staat van Instandhouding” van deze soorten te verbeteren of te behouden. Voor de Hoeksche Waard zijn dit weide- en akkervogels. Hoewel veel mensen en organisaties zich inzetten voor de boerenlandvogels, nemen van veel soorten de aantallen […]

Voortgangsrapportage 2022

Hierbij delen wij met u de Voortgangsrapportage 2022. Daarmee sluiten we de ANLb periode 2016 -2022 af. Het bestuur en de werkorganisatie kijken met tevredenheid terug op de afgelopen 7 jaar. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard heeft haar naam meer dan waard gemaakt. Wij danken alle deelnemers aan het weidevogelbeheer en akkerranden beheer voor hun […]

Terugkijken info avond nieuw GLB d.d. 20 oktober 2022

Op 20 oktober 2022 heeft CCHW een informatie avond georganiseerd over het nieuwe GLB welke ingaat per 1 januari 2023. Daarbij zijn zowel de eco beheermaatregelen en de mogelijkheden voor het nieuwe ANLb 2023-2027 besproken. Met de bijgaande link 1: https://youtu.be/JekTYChw38o en 2: https://youtu.be/XKTz6yoGn1M kunt u deze info avond terugkijken.

Presentatie Boerennatuur nieuw GLB

Via onze koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer Boerennatuur hebben we op 21 september jl. de link ontvangen van de meest recente presentatie over het nieuwe GLB. Met onderstaande link kan u de presentatie downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/01/221219_RVO_GLB-presentatie-Hoeksche-Waard.pdf

2e Bijeenkomst nieuw GLB op 29 juni

Tijdens de bijeenkomst word je bijgepraat over de algemene richting van het nieuwe GLB en welke dat gevolgen heeft voor de basispremie en de daaraan verbonden voorwaarden. Ook het procesverloop komt aan de orde. De focus ligt op de werking van de nieuwe eco-regeling, het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en hoe zich dat verhoudt […]