Artikelen door Mellany Klompe

Presentatie Boerennatuur nieuw GLB

Via onze koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer Boerennatuur hebben we op 21 september jl. de link ontvangen van de meest recente presentatie over het nieuwe GLB. Met onderstaande link kan u de presentatie downloaden https://intranet.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2022/09/presentatie-het-nieuwe-GLB-NSP-v210922.pdf

2e Bijeenkomst nieuw GLB op 29 juni

Tijdens de bijeenkomst word je bijgepraat over de algemene richting van het nieuwe GLB en welke dat gevolgen heeft voor de basispremie en de daaraan verbonden voorwaarden. Ook het procesverloop komt aan de orde. De focus ligt op de werking van de nieuwe eco-regeling, het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en hoe zich dat verhoudt […]

1e bijeenkomst nieuw GLB

Op 25 februari jl. heeft CCHW een informatie bijeenkomst georganiseerd in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland. De avond was toegankelijk voor zowel CCHW-leden als niet CCHW-leden. Doel van de avond was om een eerste inzicht te geven in het nieuwe GLB-stelsel welke per 1 januari 2023 van start gaat. Hoewel er nog druk wordt gewerkt aan […]

Oudeland van Strijen; weidevogels 2021

Net als vorig jaar heeft CCHW de mooiste beelden van de wildcamera bij de 2 plas-dras locaties in het Oudeland van Strijen bijeen gebracht in een prachtige film. Het geeft een goed beeld van de soortenrijkdom aan weidevogels in ons gebied. Daarmee voelt CCHW zich gesterkt om zich in te blijven zetten om deze weidevogels […]

Voortgangsrapportage 2021

Met bijgaande link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/01/Voortgangsrapportage-2021-versie-6.pdf kunt de Voortgangsrapportage 2021 van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard inzien. Het jaar 2021 is officieel het laatste jaar van de deze 6-jarige ANLb periode. Omdat de nieuwe ANLb regeling door vertraging besluitvorming GLB nog niet gereed is zal CCHW ook in 2022 onder de huidige ANLb-regeling haar taken blijven uitvoeren. […]

Vacature Provinciaal project- en beleidsmedewerker (24 uur)

Boerennatuur Zuid-Holland is het samenwerkingsverband van de acht collectieven die het Agrarisch Natuur- Landschaps- en Waterbeheer (ANLb) in de provincie Zuid-Holland uitvoeren. Bij de collectieven zijn ruim 1100 boeren aangesloten. Zij voeren behalve het ANLb ook projecten uit op o.a. het gebied van biodiversiteit, waterbeheer, bijen en wandelpaden. Het samenwerkingsverband is op zoek naar een […]

Rapportage monitoring akkervogels

In opdracht van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) zijn wintervogelmaatregelen op bouwland in de Hoeksche Waard onderzocht op de functionaliteit voor overwinterende vogels. De betreffende maatregelen hebben (onder andere) als doel de beschikbaarheid van plantenzaden (en kleine zoogdieren) tijdens het winterhalfjaar te verhogen, om daarmee de overlevingskansen van zowel zaadeters als muizeneters te verbeteren. […]

Reactie CCHW 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn

Onlangs heeft CCHW een reactie ingezonden op het 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn. Met onderstaande link kunt u de reactie downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/10/211011_CCHW_zienswijze-7e-AP-Nitraat.pdf

Eindrapportage GLB pilot Akkerbelt

Eind 2018 hebben 9 akkerbouwcollectieven in de pilot Akkerbelt bouwstenen aangeleverd voor het nieuwe groenere Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van start gaat. De eindrapportage met deze pilot treft u bijgaand aan. Eindrapportge Akkerbelt https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/05/eindrapportage-GLB-pilot-Akkerbelt-2021.pd Maatregelen Akkerbelt https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/10/maatregelen-Akkerbelt-2020-def..pdf